mother-and-baby mother-and-children

NDT Bobath koncept
(Neurodevelopment treatment - Bobath koncept)

The Bobath Centre
European Bobath Tutors Association
Česká Asociace Dětských Bobath Terapeutů
BBTA is an organisation of tutors

European Bobath Tutors Association (ďalej EBTA) definovala koncepciu NDT Bobath v Berlíne v roku 2004 : NDT Bobath koncept ponúka perspektívny interdisciplinárny prístup so zameraním na riešenie problému k diagnostike, liečbe a manažmentu jednotlivca s obmedzenou schopnosťou plnohodnotne sa zúčastňovať na každodennom živote kvôli narušeniu motorických, senzorických, percepčných a kognitívnych funkcií vyplývajúceho z poruchy CNS.

Zakladateľmi koncepcie sú MUDr. Bobath Karel a Bobath Berta, Československého pôvodu ( foto viď príloha). V 40.tych a 50.tych rokoch 20. storočia emigrovali do Veľkej Británie kde rozvinuli svoj nový terapeutický prístup. V roku 1951 založili Bobath centrum v Londýne, kde sa i do toho času vykonáva terapia alebo 2X do roka Basic kurz či iné špecializované kurzy pre danú problematiku.

Neurovývojová terapia podľa manželov Bobathových je najpoužívanejším terapeutickým prístupom v anglosaských krajinách u jednotlivcov s postihnutím CNS. Dynamický vývoj tohto terapeutického postupu je už daný v samotnom názve - lat. concepcio - znamená plán, pomysel.

Koncepcia Bobath je problémovo koncipovaný prístup (problem solving approach), ktorá je hlavne založená na observacií klienta a analýzy prezentovaných možností alebo obmedzení v realizovanej funkcií klienta s ohľadom na jej kvalitu. Funkciu chápu ako činnosť dňa, charakteristickú pre danú vekovú skupinu alebo kultúru, pri ktorej má klient participovať. Problematika napätia je základom celého konceptu. Porucha tonusu = porucha koordinácie.

Fyziologické posturálne napätie má byť také vysoké aby prekonalo silu gravitácie a zároveň také nízke aby umožnilo plynulý, selektívny pohyb a disociovanú činnosť. Mobilná stabilnosť = stabilná mobilnosť. Zásada, ktorá dovolí vykonanie pohybu maximálne približujúceho k fyziologickému. Posturálne napätie závisí napr. od gravitácie, plochy podpory, východzej pozície, pozície kľúčových bodov vzhľadom k sebe, rýchlosti vykonania aktivity, motivácie, bolesti, strachu, vplyvu okolia atď. Súhrn hore uvedených faktorov nutno chápať v spojení v spolupráci všetkých zmyslov, mentálnym rozvojom, úrovne stupňa aktivity a v neposlednom rade prostredia.

Patologické posturálne napätie je charakterizované nemožnosťou zvýšenia svalového napätie za cieľom stabilizácie v jednej časti tela a v tom istom čase zníženia napätia v inej časti tela za cieľom vykonania pohybu. Patologické posturálne napätie = patologická kontrola postúry. Dôsledkom patologického napätia vznikajú primárne a následne sekundárne zmeny, ktoré determinujú komunikáciu, problém so selektívnym prijímaním izolovaných informácií, problémy s získavaním nových zručností, neekonomickú prácu, zníženie koncentrácie, rýchla unaviteľnosť, frustrácia.